artist Italiano English Italiano English Denys Savchenko Українська Українська

“St. Agostino Roscelli”

Oil on wood,  267 / 135 cm, 2010

Denys Savchenko. St. Agostino Roscelli, religious painting